Dünyanın evrimi-Canlı yaşam nasıl oluştu?-Dr Can Güngen

Başlangıçta Dünya

İnsan denilen varlığı tanımaya yönelik derin bir merakı olan bir kişi ,onun yeryüzünde ortaya çıkış sürecini , hatta   yeryüzünde görünmeden önce, çıkmaya hazırlandığı  sahnenin koşullarını, gerçeğini  öğrenmelidir. Bu sebeple  yerkürenin var oluş macerasını gözden geçiren bir çalışma hazırlayarak ilgililerin takdirine sunmak istedim.. Şimdi  ilk yapmamız gereken  şey, biraz geriye(!), aşağı yukarı 4.5 milyar yıl öncesine, “Prekambriyen devre” giderek yaşamlarımızı borçlu olduğumuz gezegende neler olup bittiğine bir bakmak olacak.

Daha sonra canlı yaşamın var oluş bulmacasına açıklık getirmeye çalışan bilimsel önermeleri inceleyecek,Kambriyen döneme geldiğimizde neredeyse bir anda ortaya çıkan renkli ve çeşitli canlı türlerinden kısaca bahsedip oradan çalışmamızın esasını teşkil eden insan denilen varlığa, onun türeyişine, yeryüzüne yayılışına ve nihayet modern insanın sahneye çıkış sürecine elimizdeki bilimsel bulgular temelinde değineceğiz.Jeolojik, antropolojik ve evrimbilimsel nitelikte bir içeriğe sahip olan bu ilk bölümün amacı, insanın dünyayı algılama ve anlamlandırma sürecinde tesiri altında bulunduğu doğal, fiziksel ve tarihsel koşulları hatırlatmaktır. İnsan düşüncesinin filizlendiği vasatı bilmek onun içeriğine yaptığımız bakışa mutlaka bir derinlik kazandıracaktır.

1.Prekambriyen devir:

Önce Prekambriyen devrin ana hatlarını çizelim..Dünyanın jeolojik tarihini gösteren zaman ölçeği son 200 yıl içinde yavaş yavaş geliştirildi.4.5 milyar yıllık yeryüzü tarihinin 570 milyon yıl öncesine kadar olan büyük bölümü “Prekambriyen devir” olarak bilinir.Yaşamın adeta patladığı bu günkü hayvan ve bitki şubelerinin neredeyse hepsinin 25 milyon yıl içinde oluştuğu Kambriyen dönemi önceleyen 4 milyar yıla yakın bu uzun devir üç zaman bölümüne ayrılır:

1.Pre-Arkeyan(veya Hadeyan) zaman(4.5milyar yıl-3.8 milyar yıl arası),
Dünyanın oluşumu ile başlar
2.Arkeyan zaman(3.8 milyar yıl-2.5 milyar yıl arası)
Bulunan en eski kayanın yaşı olan 3.8 milyar yıl bu zamanın başlangıcıdır.
3.5 milyar yıl önce bu zamanda ilk prokaryotik hücrelere ait fosiller bulunmuştur.
3.Protozoik zaman(2.5 milyar yıl-570 milyon yıl)
1.5 milyar yıl önce Ökaryotik hücrelerin ve
900-600 milyon yıl önce alglerin oluşumunu işaretler..

Dünyanın doğuşu:

Şimdi 4.5 milyar yıl öncesine dönelim…Dünya gezegeni toz bulutlarının yoğunlaşmasıyla henüz oluşmuş.Açısal momentumunu korumak üzere kendi ekseni etrafında dönmeye başlamış ki bu sayede o günden beri dönüp duruyoruz.Mars büyüklüğünde bir gök cisminin dünyaya hızla çarparak kopardığı parçalardan oluştuğu sanılan Ay, çekim gücü ile dünyanın dönüş hızını azaltıcı yönde bir fren etkisi uygulamaya başlayalı az bir zaman geçmiş. Dolayısıyla dünya kendi çevresinde bugünkünden daha hızlı dönüyor.Bir günün süresi sadece 15 saat civarında.Üstelik ay dünyaya daha yakın ve yerküreden baktığımızda alıştığımızdan çok daha büyük görünümde.

Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alan manto tabakası bu günkünden daha sıcak ve yerküre tabakaları arasında gerçekleşen yoğun konveksiyon hareketleri nedeniyle sıkı bir volkanik aktivite devam ediyor.Volkanik faaliyetler sonucu çıkan gazlar ve su buharı ilk atmosferi ve okyanusları oluşturuyor.

Aşağı yukarı dünya ile aynı tarihlerde oluşan güneşimiz henüz genç bir yıldız ve dünyayı bu günkünden az ısıtıyor Buna rağmen yeryüzünde sıcaklık atmosferdeki yoğun sera etkisi ve volkanik faaliyetler dolayısıyla 50-100 Cº arasında seyrediyor.Su sürekli buhar halinde ve yoğunlaşıp yeryüzüne düştüğü takdirde kısa sürede yine buharlaşıyor.

Atmosfer çok yoğun ve yeryüzü gaz bulutlarının imkan verdiği ölçüde, oldukça az miktarda ışık alabiliyor. Gökyüzünde sık sık çakan şimşekler ortalığı bir anda aydınlatıveriyor.İlkel okyanuslar ve üzerinde az miktarda kara parçası yer kabuğunun dış katmanını örtüyor.Dünyanın merkezinde muhtemelen cereyan eden radyoaktif faaliyetler dolayısıyla oluşan yüksek ısı yerkabuğuna volkanik faaliyetler sonucu ulaşıyor.Okyanusların üzerinde belirmiş volkan ağızları püskürttükleri kızgın lavlarla suları ısıtıyor.Atmosferde volkanik aktiviteye bağlı olarak bol miktarda karbondioksit, azot,metan gazı,amonyak ve su buharı mevcut.Serbest halde oksijen ise hiç bulunmuyor.

Oksijenin dünyanın kuruluşundan itibaren 2.8 milyar yıl boyunca serbest halde atmosferde bulunmadığı demir madeni içeren tortullarda ve fosil örneklerinde demirin ve organik maddelerin oksidasyon izine rastlanmamasından anlaşılıyor.

Günümüzden 1.7 milyar yıl öncesinden başlayarak demire artık serbest oksijenli ortamda pas, yani demir oksit halinde rastlanması (binded iron formation:bif) atmosferin oksijen içeriğindeki artışı gösteriyor. Pas şeklindeki demir Avustralya ve Güney Afrika’da görülenlere benzer okyanus tabanlarında silisyumla karışık büyük tortullar oluşturmuştur.

Dünya’nın yaşının 4.5 milyar yıl civarında olduğu düşünülüyor.Ancak tahmin edilen bu yaş kaya örneklerine dayanmıyor.Zira dünyanın oluştuğu ilk 500 milyon yıla ait kaya örneğine henüz rastlanamadı. Bu tarih aydan getirilen bazı taşların yaşına ve hesaplara dayanmakta.Bu güne kadar bulunabilen en eski kayaç kuzeybatı Kanada’da “Yellowknife” bölgesine aittir.Bu deforme olmuş bir çeşit granit kayaç uranyum-238 izotopunun kurşun-206,uranyum-235 izotopunun kurşun-207 izotopuna bozunma hızına bağlı radyoaktif tarihlendirme metoduna göre yaklaşık 4 milyar yaşındadır.

Peki canlı yaşam nasıl ortaya çıktı?

Böyle bir ortamda canlı yaşamın ortaya çıkışı kolay olmadığı tahmin edilebilir.Önce atmosferde ve iklimde bazı değişiklikler olması gerekti.Bilindiği gibi atmosferde bulunan karbondioksit sera etkisi denilen mekanizmayla ısıyı önemli ölçüde absorbe ederek uzaya kaçmasına engel olur ve yer yüzü sıcaklığını artırır.Karbondioksitin kayaçlarla reaksiyona girerek karbonat minerallerini oluşturması, bir kısmınınsa ilkel okyanus içinde çözünerek sıvı hale geçmesi sera etkisini hafifleterek yerkürenin soğumasını sağladı.Dünya ısısının düşmesini takiben su buharı yoğunlaşarak,yağışlarla okyanus hacmini artırdı.

Yaşamın ortaya çıkmasında çok önemli bir diğer etkende yerkürenin doğuşuyla beraber atmosfer tabakasının ince olduğu ilk 500 milyon yıl içinde başladığı sanılan asteroit ve kuyrukluyıldız bombardımanının kesilmesidir.Bu bombardıman o denli şiddetli ve düşen meteoritler o denli büyüktü ki,çarpışmalar olağanüstü enerjilerin ortaya çıkışına ve okyanus sularının sürekli buharlaşmasına neden oluyordu.Ayda da benzer çarpışmaların etkisiyle ortaya çıkan kraterler halen varlığını muhafaza etmektedir.

Güçlü bir atmosferin gelişimi yukarıda bahsedildiği gibi yanardağ faaliyetleri sonucunda oldu.Yerküre oluştuğu sırada kütlesinin hafif gazları fazlasıyla tutacak kadar büyük olmaması nedeniyle hafif gazlardan ağır madenlerle bileşik yapanları yapmış, çoğu ise uzaya kaçmıştı.Volkanik faaliyetler yerkabuğunun terlemeye benzer bir eylemle atmosfer oluşumu için gerekli hafif elementleri yeniden kazanmasını sağlamıştır.Atmosfer belli bir olgunluğa eriştiğinde meteorit bombardımanının durduğu anlaşılıyor.

Yaşamın ortaya çıkışını gösteren ilk fosil kayıtlarının tarihi bu bombardımanın kesilmesinden çok kısa bir süre sonraki zaman dilimine,3.8 milyar yıl öncesine aittir.

3.8milyar yıl önce tek hücreli canlılar şeklinde ilk yaşam belirtileri ortaya çıktı. Çekirdekli ve fotosentez yapan ilk Ökaryotik hücrelere ait fosil kalıntılarının en eskisi ise ancak 1.5 milyar yıl yaşındadır.Bu durum tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara geçişin ancak 2 milyar yıl içinde mümkün olduğunu gösteriyor.

  Bir özet yapacak olursak:

 • Dünya 4.5 milyar yıl yaşında,aşağı yukarı güneşle aynı yaşta sayılır.Dünyadaki en eski kaya örnekleri 4 milyar yaşında görünüyor.Ancak aydan getirilen kaya örneklerinin incelenmesi bu sonuca varmamıza yol açtı.
 • Başlarda atmosfer çok ince idi ,zira dünyanın hafif gazları tutacak “kütlesi- kütle çekimi” yok.Oysa atmosfer oluşumu canlı yaşam için çok önemli.İki sebepten:
  1.Dünyaya zarar verecek asteroit yağmuru ve ultraviyole ışınlarının süzülmesi
  2.Dünya sıcaklığının belirli seviyede korunması
 • Atmosferin oluşumu volkanik aktivite sayesinde gerçekleşti.Bilim adamları başka gezegenlerde hayat izini araştırırken ilk baktıkları şey volkanik açıdan gezegenin faal olup olmadığıdır.Volkanik aktivite hafif gazların olduğu kadar ağır metallerinde dünya yüzeyine çıkmasına neden oldu.
 • Uzun süre(2.8 milyar yıl atmosferde oksijen bulunmuyordu.Bunu pas oluşumundan (bıf veya binded ıron formation) anlıyoruz.
 • Okyanusların oluşumu hayat için kritik bir dönemeçtir.Okyanusların oluşumu dünyanın oluşum süreci esnasında kısmen soğuması sonucu volkanik aktivite ile kazanılan su buharının su haline geçmesi ile mümkün oldu.İlk okyanusların yine volkanik aktivite sonucu üretilen karbondioksiti erimiş halde tutması ve kayaçların karbondioksit ile rekasiyona girerek karbonat minerallerini oluşturması sonucu sera etkisi azaldı.Dünya canlı yaşamın başlayabileceği ölçüde soğudu.
 • İlk prokaryotik organizmalar 3.8 milyar yıl önce ortaya çıktı.Çekirdekli hücre (Ökaryot) oluşması ise en az 2 milyar yıl sonra (1.5 milyar yıl önce) mümkün oldu

Yaşam nasıl başladı?:

Son 2500 sene boyunca yanıtlanması zor bu sorunun muhatabı dini kurumlar oldu.150 yıl öncesine dek sokaktaki insan kadar çoğu bilim insanı için de “belli bir plan çerçevesinde Tanrı’nın önce kainatı,güneş ve gezegenlerle birlikte dünyayı yarattıktan sonra sırasıyla bitkileri, muhtelif hayvan türlerinden birer çifti en sonunda da insanı yaratarak yeryüzüne yerleştirdiği” şeklinde özetlenebilecek dini açıklama bu soruya kâfi cevap teşkil ediyordu. Hatta 17.yy. da yaşayan İrlandalı Başpiskopos James Ussher, kutsal kitapta dünyanın yaratımı ile ilgili mesellere dayanarak hesaplar yapıyor ve dünyanın yaratım tarihini MÖ. 4004 yılı olarak tespit ediyordu.

Darwin’in 1859 yılında “Türlerin kökeni” ve 1871 yılında çıkardığı “İnsan soyu” isimli kitaplarından sonra bilim çevrelerinde hayatın doğuşu üzerinde evrim teorisini dikkate alan tartışmalar yapılmaya başlandı.Darwin, türlerin bu günkü görünümleriyle aynı anda yeryüzünde var olmadıklarını;fosil kanıtlar dikkatle incelenip,türlerin arasındaki ayrımlar araştırıldığında anlaşılacağı gibi, insan da dahil bütün türlerin, çok eski bir zamanda tek bir ortak atadan türemiş olduklarını, milyonlarca yıl devam eden bir evrim sürecinin sonunda ise bu günkü görünümlerini kazanmış olduklarını ileri sürüyordu.Darwin’e göre evrim sürecinin motoru “doğal seleksiyon” olarak isimlendirdiği bir mekanizma idi.Değişen doğa ve çevre koşulları karşısında uyum sağlayabilen,sınırlı besin kaynaklarının yarattığı rekabet ortamında rakiplerine üstünlük sağlayan türler varlıklarını devam ettirme şansını yakalıyor, sağlayamayanlar ise doğal seleksiyona uğrayarak yok oluyorlardı.Darwin teorisini ileri sürdüğü tarihte kalıtım kanunları hakkında hemen hiçbir şey bilinmiyor hatta Lamarck’ın kuramına uygun olarak bir canlının yaşarken edindiği fiziksel özelliklerin gelecek nesillere aktarılabileceği savı ile bir Aristoteles öğretisine dayanan canlı varlıkların cansız maddelerden türeyebileceğini ileri süren “Kendiliğinden üreme hipotezi” (spontaneous generation) -farelerin kirli çamaşır, paçavra ve tahıl taneciklerini içeren çevrelerde kendiliğinden oluşması vb.- bazı bilimsel çevrelerde kabul görüyordu.

Spontane üreme kuramı 1864 yılında Pasteur’ün sterilize edilmiş ortamlarda mikroorganizmaların çoğalamayacağını gösterip ,bir canlının ancak başka bir canlıdan üreme yoluyla oluşabileceğini kanıtlaması ,Lamarc’ın görüşü ise 1899 yılında Alman Biyolog August Weismann’ın biyolojik yapı içerisinde eşeysel (gamet) hücrelerin bedensel (soma)hücrelerinden ayrı bir kompartımanda bulunduğunu ve birinin diğerini etkilemesinin mümkün olmadığını göstermesiyle geçerliliğini yitirdi.

Darwin de kuramında Lamarck’ın görüşlerine zaman zaman yer vermiştir.Takip eden yıllarda Mendel’in bezelyeler üzerindeki çalışmaları ile başlayan kalıtım kuramının gelişmesi,fosillerin birikimi ve bu fosilleri sağlıklı tarihlendirme metotlarının devreye girmesi ile evrim kuramı gelişmeye,ilk zamanlarda görülen kuram içi boşlukların yeri dolmaya , inandırıcılığı artmaya başladı.

Canlı hayatın yapıtaşları nasıl oluştu?:

“Türlerin kökeni” yayınlandıktan sonra evrim kuramının temel dayanağı olan “doğal seleksiyon” olgusu ilkel canlılardan günümüz türlerine doğru yaşamın nasıl geliştiği sorusuna tatminkar yanıt oluşturabiliyordu..Ancak canlı yaşamın ilk kez nasıl başladığı, ilk hücrenin ortaya nasıl çıktığı sorusuna yanıt oluşturabilecek hipotezlerin ortaya çıkması için biraz daha süre geçmesi gerekti. 1920’lerde birbirlerinden habersiz iki bilim adamı ,Rus kimyacı Oparin ve İngiliz genetikçi Haldane, şimşek ve yıldırım gibi doğal enerji kaynaklarının etkisiyle dünyanın ilk atmosferik bileşiminde basit moleküllerden canlı yaşamın yapıtaşlarını oluşturan organik bileşiklerin tesadüfen sentezlenmiş olabileceğini ileri sürdü.Oluşan bu organik bileşikler ilkel okyanus üzerine yağacak ve bir çeşit “organik çorba” oluşacaktı.Doğal seleksiyon bu noktada devreye girecek ve heterotrofik olduklarını sandıkları bu organik bileşiklerden hangilerinin varlıklarının devam edeceğini belirleyecekti.Organik çorba tükenme noktasına ulaştığında ise mutasyonlar yoluyla ototrofik ilk canlı formlar oluşmuş olabilirdi.

1950’lerde İllinois eyaleti Chicago Üniversitesinde kimya öğrencisi Stanley Miller , Nobel ödüllü fizikçi Harold Urey gözetiminde Oparin ve Haldane’in savlarını test etmek üzere bir laboratuar düzeneği kurdu.İlk atmosferin yapısını oluşturduğu düşünülen metan (CH4),amonyak (NH3),hidrojen (H2) gazları ile su buharını cam bir balona koyup, düzenekten çakan şimşekleri temsilen 150.000 voltluk elektrik akımı geçirdiler.Sonuç çarpıcıydı.Birkaç gün içinde balondaki sıvının rengi kahverengine döndüğü ve sıvı incelendiğinde yaşamın temel taşları olan aminoasitlerin oluştuğu görüldü.Daha sonraki çalışmalarda yirmi aminoasidin tamamı ve fosfat , şeker grupları gibi DNA’nın yapısını oluşturan nükleotidlerin de üretilebildiği görüldü.Bu çalışmalar sonucunda canlı bir organizma üretilemedi ancak ilk atmosferdeki basit moleküllerden kompleks organik moleküllerin türeyebileceği anlaşılmış oldu.

Miller’in çalışması bununla birlikte bazı eleştiriler de almıştır.Örneğin kullanılan atmosfer örneğinin aşırı indirgenmiş olduğu ve dünyanın indirgenmiş bu atmosferi muhafaza edemeyerek kısa sürede kaybettiği , olası ilk atmosferde ancak karbon dioksit,azot ve su buharı ile az miktarda da karbon monoksit bulunduğu ileri sürülmüştür. Miller’in bu gazlarla yaptığı denemelerde ise organik maddelerin oluşması bakımından aynı ölçüde başarılı sonuç alınamamıştır.Oparin’in görüşü ise tespit edilen en ilkel yaşam formlarının Oparin’in düşündüğü gibi heterotrofik değil ototrofik yapıda olması bakımından eleştirilmiştir.

Eğer ilkel atmosfer koşullarında söz konusu organik maddelerin oluşması mümkün değilse canlı yaşam nasıl başlamış olabilir sorusuna bir başka yanıt, Halley kuyruklu yıldızı ile 1986 yılında ki buluşmadan sonra geldi.Güneş etrafında gezegenler gibi belli bir yörünge üstünde ancak onlara göre aksi yönde dönen bu gök cisminin 76 senede bir gerçekleşen dünya ile yakınlaşması en son 1986 yılına rastladı.Halley’i inceleyebilmek için yollanan beş uzay aracından ona 550 km’ye kadar yaklaşabilmeyi başaran ESA yapımı(ESA:European Space Agency) Giotto’nun dünyaya gönderdiği veriler çok ilginçti.Halley’in karanlık çekirdek kısmı 10 km çapında olup kaya ve toz tabakasını bir arada tutan buzdan oluşmakta ve yüzeyi ise organik bir materyalle kaplı görünmekteydi.Bu bulgular bazı bilim adamlarının, dünyadaki yaşamın kaynağının dış uzay olabileceğini ileri sürmelerine yol açtı.

Eğer canlılığın yapı taşlarını oluşturan organik moleküller ilkel atmosferin elverişsizliği dolayısıyla kendiliğinden oluşamadıysa bile, pekala 4.5 milyar yıl önce başlayan meteor yağmuru sırasında yeryüzüne ulaşmış olabilirdi.

DNA ve RNA’nın oluşumu:

Yakın zamanda RNA molekülünün DNA molekülünden önce oluşmuş olabileceği fikri yaygınlık kazandı.DNA moleküler bilgiyi saklamaktan öte bir vazifeye sahip değilken, RNA moleküler bilgiyi iletmenin yanı sıra protein yapımını uyarmak ve bazı kimyasal reaksiyonları bazı ko-enzimlerin de yardımıyla katalize etmek gibi işler de yapar.

Belki de ilk oluşan kısa bir nükleotid dizisine sahip RNA kendisini çevreleyen su içindeki başka nükleotidleri bağlayabilmekte ve kendi kopyasını yapmaktaydı.

Eğer böyle bir RNA molekülü bir mutasyon sonucu çoğalma hızını artıracak, moleküle bitişik enzimatik kalitede bir protein sentezlemişse, bu molekül çifti çevredeki diğer RNA’lara belirgin bir yaşamsal üstünlük sağlayacaktı.

Bu ilginç teori ”Bencil RNA” teorisi olarak biliniyor.

RNA ve yardımcı enzimleri kendilerini çevrenin zararlı etkilerinden koruyacak bir duvar sentezleyebilirlerse çoğalma hızı daha da artacak ve nihayet bir yaşam formundan bahsetmek mümkün olacaktı.

DNA’nın ise bir ileri aşamada oluştuğu düşünülüyor. DNA, RNA’ya göre ısı,mor ötesi ışınlar ve kimyasal reaksiyonlardan çok daha az etkilenen, kolay bozunmayan güçlü bir yapıya sahiptir.Dolayısıyla RNA dünyası geliştiğinde bilgilerin mutasyonlardan daha az etkilenerek saklanmasına yarayan bir depo olarak işlerlik kazanmış ve bu suretle varlığını sürdürmüş olabilir.

Yeryüzünde ilk yaşam örnekleri:

Yeryüzünde yaşamın başlangıcını gösteren en eski fosil örnekleri 3.5 milyar yıl öncesine ait silindirik veya eliptik tarzda parçalanmış hücre duvarı örnekleridir.Kaya içinde fosilleşmiş hücre duvarlarının,yani chert’lerin 2.5 ile 0.5 milyar yaşları arasındaki daha genç siyanobakter fosillerinden ayrılması güç olmaktadır.

Son yıllarda için hayli sofistike tekniklerin uygulandığı türler arası genetik karşılaştırma çalışmaları yapılmakta ve bu suretle türlerin evrimsel düzeyde birbirlerine yakınlıkları ve bağlantıları araştırılmaktadır.Genetik kodu oluşturan parçaların,nükleotidlerin dizilişleri (sequence) türe özgü özellik gösterir ve türler arasındaki akrabalık ilişkisini ortaya koyar.Yaşayan canlıların genetik diziliş bakımından üç ayrı sınıftan(domain) birine dahil olma mecburiyeti gösterilmiştir.

Prekambriyen dönemde ilk kez ortaya çıkan bu üç canlı sınıfı şu şekildedir:

1.Arkeya’lar
2.Gerçek bakteriler(Siyanobakter vb.)
3.Ökaryotlar
(Hayvanlar,bitkiler,mantarlar,algler ve protozoa’ların
dahil olduğu tüm çekirdekli organizmalar)

Bu üç sınıfın ortak atası olarak gösterilebilecek yaşayan bir canlı örneğine ya da fosil izine ise rastlanamamaktadır.

1.Arkeyabakteriler:

Şimdiye kadar görülen tek hücreli, mikroskobik ve çekirdeksiz, en primitif ve yaşayan en eski canlı olan Arkeya’ların hayatı başlatan ilk canlı formu olma ihtimali çok yüksek görünüyor.

Bu primitif mikroorganizmalar gün ışığının ulaşmadığı okyanusların binlerce metre derinliklerinde volkanların husule getirdiği çok sıcak su akıntılarında,asitli ortamlarda yaşayabilir ve enerjilerini çevrede bolca bulunan hidrojen sulfitten (H2S) yararlanmak suretiyle kompleks hidrokarbonlar sentezleyerek (kemosentez) elde ederler

.İşte bu zorlu koşullara adapte olabilme becerileri yeryüzünde yaşamı başlatan ilk canlı formu olma ihtimallerini yükseltmektedir .Arkeya’lar gerçek bakterilerden hücre yapısının barındırdığı biyokimyasal düzeydeki farklılıklarla ayrılır.Bu bakterilerin gerek ribozomal RNA’larında baz düzenlemeleri gerekse plazma membranı ve hücre duvarının yapısı gerçek bakterilerden farklıdır.Arkeya membranları gerçek bakterilerden lipid içeriğinin yüksek ısıda kolayca bozunmayan isopren zincirlerinden oluşmasıyla ayrılabilir. İlk Arkeya fosili 1979’da Alman Messel petrol işletme tesislerinde çıkartılan Miosen döneme ait birikintiler arasında isoprenoid kalıntılar şeklinde bulunmuştu .

Daha sonraları İzlanda’nın batısında İsua mevkiinde keşfedilen 3.8 milyar yaşında dünyanın en eski tortullarında Arkeya’lara özgü kimyasal izlere rastlanması, bu canlıların yeryüzü koşullarının canlı hayatın başlamasına izin vermeyecek ölçüde zorluklar içerdiğine inanılan ilk 1 milyar sene içinde dahi hayatta olduklarını ispatlamıştır.
2.Siyanobakteriler:

Siyanobakteriler veya diğer adıyla mavi yeşil algler 3.5 milyar yıllık tarihlerine bakılacak olursa yaşamı başlatmış olması muhtemel canlılılardan birisidir.Halen ağaç kabuklarında,kaya üzerlerinde,nemli toprakta,göl ve sığ suların yüzeylerinde birikintiler halinde bulunabiliyorlar.

Mavi yeşil alg: Siyanobakteriler yeşil klorofil pigmenti barındırıp fotosentez yapabilen okyanus canlıları olmaları dolayısıyla sıklıkla mavi yeşil alg olarak isimlendirilirler.Yeşil rengi bastıran mavi ya da kırmızı pigmente sahip cinsleri vardır..Ökaryotik yapıdaki gerçek yeşil alglerden farklı olarak çekirdek,kloroplast ve hücre içi kompleks organeller bulundurmazlar.

Liken dediğimiz canlılarda siyanobakterlerin mantarlarla kurdukları simbiyotik ilişki sonucu gelişmiştir. Fotosentez yapabilen bu bakteriler ürettikleri oksijen sayesinde 570 yıl önce kambriyen dönemi işaretleyen yaşamsal patlamaya elverişli atmosferik koşulların oluşmasını sağlamışlardı.

Siyanobakteriler kalsiyum karbonatı presipite edebilme gibi bir özellikleri vardır.Presipitasyonlar sonucu oluşan tortul tabakaların üzerinde tekrar tekrar kolonize olarak stromatolit denilen kubbe görünümlü yapılar oluştururlar.2.5 milyar yıl önce başlayan proterozoik çağın başından beri daha da bol miktarda rastladığımız stromatolit fosillerinin en eskisi Washington D.C.’deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde sergilenmekte olanıdır.Bu fosil tam 3.5 milyar yaşındadır ve yer yüzünde yaşamın varlığına dair doğrudan ve en eski kanıtı oluşturmaktadır.

3.İlk ökaryot hücreler:

Ökaryot hücre prokaryot hücreden çok daha sonra ortaya çıktı.1.6 milyar yıl yaşında alglere ait spor yada kist olması muhtemel fosiller ökaryotik yaşamın başlangıcına işaret ediyor.Ökaryot hücrenin prokaryot hücreden ayırt edici farkı hücre çekirdeği(nükleus) içermesidir . Ökaryotlarda çekirdek içinde histon denilen özel bir proteinin içine yerleşmiş genetik materyal prokaryotlarda serbest halde plazma içinde bulunur.Ökaryotik hücrenin nasıl ve nereden türediği konusunda elimizde yeterli fosil kanıt yok

  Ancak bu konuda üç adet teoriye sahibiz.

 • Bunlardan ilki ökaryot hücrenin arkeya benzeri bir prokaryot hücreden evrimleşerek geldiği,
 • ikincisi arkeya,gerçek bakteri ve ökaryot hücrenin arkeya benzeri ortak bir atadan farklılaştığı,
 • üçüncüsü ise Amerikalı mikrobiyolog Carl Woese’nin geliştirdiği bir hipotez bağlamında bu üç domain de yer alan hücrelerin (tek bir ortak atadan değil) genetik olarak farklılık gösteren bir grup ilkel prokaryotik hücreden farklılaşarak oluştukları şeklindedir.

Ökaryot hücrenin prokaryot hücreden farklılaşarak geldiği tezini destekleyen önemli birkaç bulgu mevcut.Bilim adamları prokaryot hücredeki plazma membranının içeri kıvrımlanmasıyla endoplazmik retikulumun ve nükleusun oluştuğunu düşünüyorlar. Mitokondri ve kloroplastların oluşumu hakkında ise daha ilginç bir fikir Amerikalı mikrobiyolog Lynn Margulis’den geldi.

Margulis’e göre mitokondri ve kloroplastlar, ökaryot hücreyle prokaryot hücrenin karşılıklı faydaya dayanan ortakyaşarlılığı sonucu gelişmişti.Bu fikre göre ökaryot hücreler prokaryot hücreleri önce tüketmek amacıyla içlerine aldılar ancak prokaryot hücrelerin her şeye karşın, konuk olduğu sitoplazma içinde yaşamayı başarması ilginç bir gelişmeye yol açtı.Bu prokaryotik hücrelerden ototrofik tabiatta olanlar fotosentez yoluyla glikoz,heterotrofik tabiatta olanlar ise ATP üretip evsahibi hücreye fayda sağlarken evsahibi de onlara korunaklı bir ortam sunuyordu.İki tarafa da fayda sağlayan bu ortak yaşam, uzun bir zaman sürecinde ilkinin kloroplast ikincisinin ise mitokondriye dönüşmesiyle sonuçlandı.Mitokondri ve kloroplastın çekirdekteki genetik materyalden ayrı tamamen kendisine özgü bakteriye benzer bir genetik yapı içermekte oluşu bu görüşü destekler niteliktedir.
Prekambriyen Devir(İlk Jeolojik Çağ olup 3 devire ayrılır)

• Pre-Arkeyan
(4.5milyar yıl-3.8 milyar yıl),
Dünyanın oluşumu
• Arkeyan
(3.8 milyar yıl-2.5 milyar yıl)
3.5 milyar yıl önce ilk Prokaryotik hücrelerin oluşumu[/sarikutu]
• Protozoik
(2.5 milyar yıl-570 milyon yıl)
Ökaryotik hücrelerin oluşumu(1.5-2 milyar yıl önce)
İlk çok hücrelilerin oluşumu (1 milyar yıl önce)
Alglerin oluşumu(900-600 milyon yıl önce)
Denizanasının oluşumu (680 milyon yıl önce)

Proterozoik dönem boyunca yeryüzü birkaç kez ekvatoral bölge hariç buzlarla kaplanacak kadar soğumuştu.”Kartopu Dünya” olarak bilinen bu dönemlerin en sonuncusu kambriyen dönemden hemen önce yaşandı.

Paleozoik zaman ve Kambriyen patlaması:

Birinci zaman dendiğinde Paleozoik zaman anlaşılır.Bu zamanın ilk dönemi“Kambriyen” devri, 570 milyon yıl öncesi itibarıyla yeryüzünde görülen canlılık patlamasının(cambrian explosion) işaretleyicisidir.Bitkisel ve hayvansal hayatın ani ve olağanüstü bir canlılıkla sahneye çıktığı döneme bu isim,1835 yılında İngiliz Jeolog Adam Sedgwick tarafından, eski Romalıların Cambria olarak bildikleri Galler bölgesi tortul kayalıkların atfen verilmiştir.Bu dönemin karakteristik canlısı bu gün soyu tükenen Trilobitlerdi.İlk kabuklu omurgasızlar arasında kafadan ayaklıların,midyelerin,deniz kestaneleri ve mercanların ataları da vardı.

Takip eden Ordovisiyen devrinde(495-440 milyon yıl) çenesiz balıklar,vücutları kemik tabakalarla örtülü zırhlı balıklar gibi ilk omurgalılar ortaya çıkmaya başladı.Dev akreplerin de dahil olduğu eklembacaklıların sayısı ve çeşitliliği arttı.Denizden karalara göç bu dönemin belirleyici yanıdır.

Silüryen devrinde (440-410 milyon yıl), örümcek, akrep, kırkayak gibi eklembacaklıların ve böcek türlerinin sayısı arttı .İlk çeneli balıklarla damarlı bitkiler görülmeye başlandı.

Devoniyen devrinde (410-354 milyon yıl) Denizlerde yaygınlaşan omurgalılar denizden karaya ilk adımlarını atmaya başladılar. Bunlar oksijen ile solunum yapabilen ciğerli balıklar ile çift yaşamlılardı. İlk büyük eğreltiotu ormanları görülmeye başlandı.

Karbonifer devri ile (354-298 milyon yıl) dev boyutlu bitkiler,yağmur ormanları bataklıklar ortaya çıkmaya başladı.Günümüz kömür yatakları bu devirde oluştuğu için Karbonifer olarak isimlendirilmiştir. Gondwana ile Lavrasya’nın çarpışması bu devirde gerçekleşmiş ve karalar ekvatoral bölgede toplanarak yekpare dev kıta Pangea oluşmuştur.Sık yağmur ormanları ve bataklıklar arasında dev boyutlu böcekler ,kırkayaklar ve akrepler dolaşmaktaydı.Dönemin sonuna doğru çift yaşamlılar evrimleşerek karaya uyum sağlayan ilk sürüngenler ortaya çıktı.

Permiyen devrinde (298-250 milyon yıl arası) soğuk,gece gündüz arası sıcaklık farklarının fazla olduğu karasal iklimin görünmesiyle bataklık ormanları yok oldu ve soğuğa dayanıklı kozalaklı ağaçların oluşturduğu çamgiller familyasından ormanlar yaygınlaştı.Sürüngenlerin sayısı ve çeşidi arttı.İlk memeli karakteristiği gösteren hayvanlar sürüngenlerden farklılaşmaya başladı.

İlk biyolojik kitlesel yok oluş
Mesozoik zaman (2. Zaman 240-65m.y) esas olarak Dinazorların yeryüzüne tamamen hakim olduğu ve kuş benzeri dinazor türlerinin ortaya çıkışıyla deniz ve karadan sonra havada da yaşamın başladığı dönemdir.

Triyas devri (250 -203 milyon yıl) Büyük yok oluşun ardından yaşam denizlerde ve karalarda çeşitlenip zenginleşmeye başladı.İlk dinazorlar ,sürüngen yaratıklar ve ilk memeliler görülmeye başlandı.Karasal iklim devam ediyordu.

Jura devrinde (203 – 144 milyon yıl) Pangaea kıtası birbirinden ayrılmaya başladı.İklim yumuşadı ve dinozorlar devrin önde gelen omurgalı grubu olarak sahneye çıktı ve dev boyutlara ulaştı.

Pterosaurlar gibi dev sürüngenler uçmaya başladı. , Archeopteryx gibi hem dişlere hem tüylere ve kanatlara sahip sürüngenler ile kuşlar arasında geçiş formu sayılan ve evrim teorisinin önemli bir kanıtı olarak görülen yaratıklar sahneye çıktı.

Havada uçan dinozorlar zamanın sonuna doğru krallıklarını ilan etti. Böylece kuş benzeri dinozorlar yaygınlaşırken ilk gerçek memeliler de bu devirde gelişmeye ve çeşitlenmeye devam etti. Jura’nın sonlarına doğru ilk çiçekli bitkiler ortaya çıktı.

Kretas devrinde (144 – 65 milyon yıl). Pangaea kıtası parçalandı ve Lavrasya ve Gondwana kıtaları birbirlerinden tamamen ayrıldılar.Dinazorlar ve çiçekli bitkiler döneme hakim oldu.Devrin sonunda yaklaşık 65 milyon yıl önce 2.büyük kitlesel yok oluş yaşandı.Yerküre uğradığı bir meteor yağmuru sonucu canlı yaşamın %95’i ortadan kalktı.Günlerce süren yoğun toz bulutu fotosentez yapan canlıların tükenmesine yol açtı.İklim değişiklikler oluştu ve süregiden besin zinciri bozuldu.. Dinazor’ların soyu tamamen tükenmesi bir sonraki zamanda memelilerin rahatça serpilip gelişmesi için elverişli bir zemin yarattı.

2. zamanın sonu canlıların %90-95’inin ortadan kalkmasına yol açan muhtemelen iklimsel bir doğal felaket ile geldi.Bir görüşe göre artan volkanik aktivite atmosfer koşullarını canlı yaşam için elverişsiz bir hale getirdi.Işığın azalması fotosentezi engelledi. Trilobit, graptolit, tablalı mercan türleri, fusulinler gibi omurgasız canlılar, zırhlı balıklar ve ilkel sürüngenlerin soyları tamamen tükendi.

Süperkıta pangeanın ayrışması ile dünyanın bu günkü görünümünün ortaya çıkışı

Senozoik çağ:

Dinazor’ların yok oluşuyla başlayan bu devir esasen memelilerin altın devridir.Üçüncü ve dördüncü zamanlara ayrılır.3. zaman boyunca memelilerin çeşitliliği artarken 4. zaman insanın insansılardan ayrılarak geliştiği zaman bölümünü işaretler.

Tersiyer ya da 3. zamanın başındaki Paleosen ve Eosen devrinde (65 – 38 milyon yıl) primatların dahil olduğu çağımızın memeli takımları çoğu küçük yapılı hayvanlar olarak ortaya çıkmışlardır.İklim sıcak ve ılımandı.Zaman geçtikçe memelilerin boyutları büyümeye başladı.Balina gibi memeliler ise dev boyutlara ulaştı.Günümüz kuşlarının ataları da ilk kez bu devirde görüldü.

Oligosen devrinde (38-24 milyon yıl) iklim soğumaya,kıtalar kuraklaşmaya başladı.Geniş otlaklık alanlar oluştu.Tropik ormanlar ekvator bölgesiyle sınırlanacak şekilde azaldı..Antartika’da buzullar oluştu.Ayrıca bu devirde atlar, yırtıcı memeliler, gergedan ve geyik türü hayvanlar çeşitlendi.

Miyosen devrinde (24-5 milyon yıl) iklim daha ılıman bir hal aldı.Ormanlar seyreldi ve otlak alanlar yaygınlık kazandı. İlk insansılar (Anthropoidler) ortaya çıktı.

Pliyosen devrinde (5 -1.6 milyon yıl ) İnsan soyu(Hominoidler) bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz üzere evrimleşmeye başladı.Bu devir küresel soğuma devridir.Devrin sonuna doğru buzul çağına girildi.

Kuarternar zaman (yada 4. zaman) aşağı yukarı 100.000 senelik aralıklarla birbirini takip eden buzul çağı- ılıman iklimsel dönem döngülerinin görüldüğü ve alet yapan insanın ortaya çıktığı zamandır..Pleyistosen devri (1.6 milyon yıl – 10.000 yıl) sonunda yaşanan son buzul çağı sona erdi ve iklim ılımanlaştı.Holosen devri son 10.000 seneyi içeren,insanların “bereketli hilal” olarak bilinen bu günkü orta doğu bölgesinde yerleşik yaşama ve tarıma geçişleriyle karakterize buzul çağları arasındaki ılıman dönemi ifade etmektedir.

Print Friendly
Bunlarda ilginizi çekebilir:

41 Responses to Dünyanın evrimi-Canlı yaşam nasıl oluştu?-Dr Can Güngen

 1. Bu değişim nereye gidecek ve daha neler getirecek, tekrar buzul çağı ne zaman olucak. Biz nasıl göremeyceğiz bu kadar çok yaşanacak olan değişimin perde arkasındakileri. Acaba insan evrimini tamamladımı yoksa değişiyor mu. Bu. Değişimin kayıtları vardır elbet ,vardır da biz ne şekilde öğreniriz bunları.

  • Makarnaya Tapan Adam

   Evrim durmuş ve duracak bir mekanizma değildir. bu yazıyı bile yazarken içimden sürekli evrenden gelen radyoaktif ışınımlara maruz kalıp mutasyona uğruyorum. Evrim popülasyonlar ile ilerler ama modern biyoloji 19. yüzyılda kuruldu. değişimi incelemekte o dönemde başladı. atalarımıza dair kanıtlar da gitgide ortaya çıkıyor.
   lucy gibi bir fosil zaten tek başına bile yeterli.

 2. aslında evrime sorulabilecek binlerce soru var.bu insan beyninin belkide hiçbirzaman alamıyacaginı şeyler.dünyada belkide milyonlarca canlı varken neden sadece insan fazlası ile akılı veya şuanın teknolojisini gören canlılar neden akılanamıyorlar.eger canlılar tek atadan meydana geldiyse hepsinde hemen hemen görme işitme var ise neden dünyada başka bir atalar oluşmadı.eger cok çeşitli atalardan meydana geldiysek neden vucut benzerliklerimiz aynı(goz kulak ayaklar ayak parmakları).insan sonradan tanrı tarafından var edilmiş olamaz mı?akla gelinmeyecek binlerce soruyu teori üzerinde hesaplamak güç.

 3. Konuyu ve yazılımını çok beğendim.Bu konuyu çocukluğumdan beri merak ediyordum.Hazırlayacağım bir kitapta bunu kullanmak istiyorum.Bu konuda düşüncenizi öğrenmek istiyorum.Saygılarımla.

 4. Bu canlıların oluşumunda cinsellik (Bölünmeyle çoğalmadan sonra) NASIL OLUŞTU DA eşler birbirini arzu ettiler. Ayrıca karalar birbirinden ne kadar zamanda ve neden ayrılır bu anda canlılar nasıl olur da hayatta kalırlar.

 5. dünya üzerinde milyonlarca tür yaşamış ama bizim yani insanların nasıl ve ne zaman oluştuğunu bilen yok çünkü bunu bilen tür bu sırla beraber yok olmuş geriye sadece fosilleri kalmıştır ama o türün ölülerini gömmesi ölülerine değer vermesi işte bu üzerine gidilecek bir konu ölüleri neden gömdüler ne biliyorlardı? sadece doğada bulunan yiceklerle beslenen bu hayvansı canlı ne biliyordu? islam ilk insan olarak Adem ve Hava nın dünyaya gönderildiğini ve onun cocukları yani bizlerin atası olarak onları ileri sürsede mantıksız çok şey var adem ile hava beyaz tenli ise siyah tenli insanlar nasıl oldu? buna cevap verecek bir bilgi yok hiçbir din kitabında bunun nasıl olduğunu açıklayan bir bilgi yok. sadece bir kaç espiri tüh bunuda yaktık. gibi. dünyayı olşturan astroitler demir,taş.altın,su,tuz vs dünya üzerinde bulunan herşey bu astroitler sayesinde olşmuş. bilimsel gerçek. ilk hüçreler tek hüçreli sonra birleşerek çok hüçreli canlılar oşur. bu tıpkı kadın ve erkeğin bir birini çekmesi gibi dişi ve erkek hüçrelerin üstüste gelerek kopyalanması ve gelişmesi ilk canlı su altında kaylara yapışarak suyun altında oksijen üretmeye başladı. oksijen yuzeye cıkınça zehirli gazlar yok olmaya ve atmosfer değişmeye başladı sonra değişik yaşam forumları olşmaya başladı bitkiler sürüngen

  • Diyelim ki ilk canlı organizma uzaydan meteor yağmurlarıyla dünyaya geldi. Peki uzaya nerden geldi bugünkü bilimin kabul ettiği evrenin tek bir noktadan bir patlamaya başlayıp genişlemesiyle devam ederek bu hale geldiğini biliyoruz yani evreni oluşturacak olan madde sıkışık bir halde içiçe duruyordu ve patlamanın tetiklenmesiyle evren oluştu o halde bu canlı organizmanın evren oluşmadan önce evrenin sıkışmış halinin içinde vardı peki o zaman onu oraya kim koydu eğer kimse koymadıysa aynı yazınızda da söylediğiniz gibi kirli gömlekden fare üremesi gibi yoktan var oldu cansız maddeden canlıya dönüştü. Ya cansız madde nasıl oluştu nerden var oldu? Evreni oluşturan tüm maddeler elementlerde mi evrimleşti? Sonuç olarak insanoğlu bir varoluşu arıyor. Yaratılışı kabul etmemek daha kolay geliyor çünkü insan olarak hiç bir sorumluluğun olmuyor gizli olarak hırsızlıkda yapsan katillikte yapsan yanına kâr kalır kimse bilmezse kimse hesap soramaz dinin kurallarından kendini soyutlarsın yani kısacası kolaya kaçarsın. Herşeyin bir bedeli vardır hiçbirşey boşyere değildir. Yaşadığımız dünya içerisinde her canlının bir görevi vardır gördüğümüz yada göremediğimiz peki ya insanın bu dünyada ki görevi nedir?

   • Din olmayınca ahlak yok olmaz. Ahlak sosyal yaşamın gerektirdiği bir şey. Sence konu bağlamında bahsedilen bilimadamlarının derdi, ahlaksızca sürmek istedikleri bir hayata zemin hazırlamak mıydı?
    Ne var ki ahlak göreli, toplumsal hayatın günün gerektirdiği davranış biçimleri ile ilgili olması gerekir. Öyle bakmayan insanların ahlak anlayışlarının en iyi örneğini günümüzde İşid ve Taliban gibi selefi, islamın ilk zamanlarına dönme isteği duyan toplulukların davranışlarında görüyoruz.

    • Bilim adamlarının öyle bir derdi olacağını hiç sanmıyorum. Bilim adamlarının bir varoluşu bulma çabasında olduğunu daha öncede söylemiştim. Din olmayınca ahlak yok olur veya olmaz ayrı bir konudur. Benim anlatmak istediğim; örneğin bu dünyada bir çok kötülük yapıp, insanları ezerek insanların arkasından iş çevirerek, belli bir mevkiye gelmiş hayatını bir çok insandan refah olarak daha iyi sürdüren bir insan düşünelim. Bu dünyada kimse bu insana etik olmayan davranışlarda bulundu diye, bazı insanların ayaklarını bir yere gelmek için kaydırdığı için kimse hapse atmaz. Yani bu insanın yaptıkları hayatının sonuna kadar yanına kâr kalacak. Eğer ilahi adalet diye birşey yoksa. Ayrıca aç kalmış bir insan neden hırsızlık yaptığı için vicdan azabı duysun. Nasıl olsa parasını çaldığı insanın çok parası var ve onunda karnını doyırması lazım kimsenin de haberi yok kim yargılayacak onu vicdanından başka.Tabi vicdan denilen olgunun evrimde nasıl bir yeri var bilmiyorum. Saygılarımla.

     • İstersen seni biraz rüyalar aleminden çıkarıp gerçekle öpüştüreyim evlat ; bu gün şeriatle islam hukukuyla ve çeşitli dini kurallarla yönetilen hiç bir devlet ve topluluk refah içinde değildir hatta sefalet cahillik yobazlık ve birbirini öldürme peşindedir (bakınız işid) he bana diyceksinki: onlar dini yanlış biliyo sapıtıyo, bana o zman 1 tane dini örnek yaşıyan bi ülke söyle sadece 1 tane? malesef ki buna bizim ülkemiz de dahil… aksine danimarka hollanda gibi ülkelerin %60 dinsizdir ve dünya üzerinde suç oranının en ama en düşük olduğu ülkelerdir. herşeyi geçtim 610 yılından bu yana insanlık tarihine katkı sağlamış tek bir müslüman mucit göster bana sadece 1 mucit ismi? karaköyden üsküdara kadar uçan ilk insan olan ve bunu yaptı diye sürgüne gönderilip kafası kesilen hazerfen çelebi dışında….?

     • Sinan arkadaşım. Öncelikle ateist olacaksan, övdüğün bazı ülkelerdeki herhangi bir dine inanmayan insanların yaptığı gibi başka insanlara karş inancı ne olursa olsun inancına göre değil sadece insan olduğu için saygılı olmanı öneririm. Buna hiç tanımadığın yüzünü bile görmediğin sanal alemde bir şekilde iletişim kurduğun insanlara karşı üslubunu düzelterek başlayabilirsin. Ayrıca İşid’in, Müslüman mucitlerin ne buradaki konuyla ne de yaptığım yorumlarla hiçbir alakası yoktur. Yorum yapılması için ayrılmış bölümde farklı konularda tartışma yaratıp diğer okuyuculara da bunu okutmaya hakkımız olmadığını düşünüyorum.

  • Danimarka’da ve Hollanda’da suç oranının düşük olması sadece ateist ya da Hıristiyan olmalarıyla açıklanamaz. madem öyle neden ABD’de ve diğer ülkelerde hırsızlık, tecavüz, cinayet gibi adi suçlar yaygınlık gösteriyor? aynı şekilde İslam dünyasının sefalet içinde olması da sadece halklarının dini ile alakalı bir durum değil. Eğer öyle olsaydı şeriat ile yönetilen Osmanlı 700 yıl dünyaya hükmedemezdi. biz biliyoruz ki zamanında Osmanlıda insanlar sadaka verecek kimse bulamaz ve paraları ihtiyaç duyan kişilerin görebileceği yerlere bırakırlardı. bu paranın günlerce yerinde kaldığı zamanlar olurdu. şimdi bir yere bir para koyun bakalım akıbeti ne oluyor? ayrıca İslam mucidinin olmadığından bahsetmiş arkadaş. bu kişiye Endülüslerin Avrupalılarca yakılan kütüphanelerini, tıbbın babalarından sayılan İbn-i Sina’yı, hastalık yapan mikroplardan ilk kez gözle görülemeyen kurtçuk diye bahseden Fatih’in hocası Akşemseddin’i, Kristof Kolomb’un Hint adası zannettiği Amerikayı hemen hemen aynı devirde çizen Piri Reis’i hatırlatmak isterim. Daha çok hatırlatılacak işi ve kaşif var ki bunları isteyen istediği yerden araştırıp bulabilir.

 6. Anlamadığım şey ; neden duygularımız var , neden düşünebiliyoruz , üretebiliyoruz ve evrim varsa her şey bu kadar kusursuz nasıl evrimleşti .. ve dahası ..

 7. Robert De Niro

  Hepimizi uzaylilar yapti.O kadarbasit

  • 3 ihtimal var kafamda ve muhtemeler bunlardan biri gerçek;
   1.Kainatta süperevrilmiş olan gelişmiş canlılar tarafından ufak tetiklemelerle dünyada zaten olacak olan canlı yaşam filizlendi, örneğin ilk katı maddeden biyolojik maddeye geçiş ya da yeryüzündeki canlıların hemen hemen yani ortalama olarak benzer zekaya sahip olmaları yani şöyle ki ; okyanusta yaşıyan bi balina en fazla besin bulmak ve çiftleşip soyunu devam ettirecek bazı bilgileri depolayacak kadar evrilmiştir ve aynı şekilde gökyüzünde uçan bi kartalda… düşün uçmayı öğrenmiş ama zekası balina kadar bişi… yani şunu demek istiyorum insan zekasının diğer canlılardan bu kadar üstün seviyeye gelmesi bi tetiklenme-bi yardım alma durumuna salık veriyor zihnimde…çünkü dünyadaki tüm evrimlerin en akılalmazı ve bütün evrimlere %1000 fark atıcak düzeyde bişi, yani; ağaçlık alanlardaki maymuna benzer canlıların kuraklık nedeniyle ordan uzaklaşıp yürümeye başlamasıya olucak şey değil bu, kuraklık yüzünden yer değiştiren sadece maymunlar değildi, her canlı bunu yaptı, burda başka bişi var…
   2.ihtimal tüm bu süreci anlayabilecek kadar bilgi sahibi değiliz, bilgi sahibi olsak bile anlayabilecek kapasitede ve evrilmişlikte değiliz… yani herşeyin bilimsel mantıklı neden-sonuç ilişkişli cevabı var ama tıpkı dünyanın yuvarlak olduğunu yeni anlamış bi canlı türü olduğumuz gibi diğer tüm bilinmezlikleride zamanla çözeceğiz bebeğim…:)
   3.ihtimal ki bu tüm insanlık tarihi boyunca, insanların büyük çoğunluğu tarafından savunulmuş ve kabul görmüş bi olgu: herşeyi Yaratıcı yaptı ve sadece bilmemizi istediği kadarını biliyoruz…
   Her neyse her şekilde bu kainatta ve bu güzel dünyada olmak çok güzel bi duygu ve tüm bunları size aktarabilmekte :)

 8. soyle bir dusunsek,insanoglu olarak dunyadaki her seyle uyumluyuz ve vucudumuz hava kosularina gore uyum sagliyor.yedigimiz cogu seyi hazmediyoruz,zehirli olanlari vucudumuz kabul etmiyor.topraga karsi olan uyumumuz gayet guzel ,ordan gelmis gibiyiz.sonuc olarak biz bu dunya meteryalinin parcalarindan olusmusuz,bu kesin zaten.vucumuz cogu mineral ve elementleri barindiriyor zaten.beynimiz bile kimyasal tepkimelerle calsiyor.biz niye akiliyiz derseniz;cok basit ,cunku hafizamizin kayit yetenegi var.yani unutmuyoruz.bir alzeymir hastasi hayvandan farksiz olabilir,cunku kayit yetenegi bozulmus.belki bilim gelisse ,maymunlara bir asi ile bizim gibi yapabiliriz.dunya uzerindeki butun hayvanlar aslinda konusuyor ,yuva yapiyor ,uruyor.bizim tek farkimiz sansli olup turumuzun biraz daha gelismis beyne sahip olmasi.vicdan denen olgumuz ise topluluk halinde yasam formuna sahip olmamiz ve dogruya yanlisa olan tutkumuz ve de yargilama yetenegimiz.her seyi tanri yaratti demekte kolaya kacmak ve tanri varsa bile bu kucuk islerle ugrasmaz .bu evreni kim yapti yada yaratti sorusu zaten hep cevapsiz kalacak.cunku evrenin disina cikip bakmamiz imkansiz.ikincisi herkesin ortak bir tanrisi olmadigi icin insanoglu kendi yaptigi evrensel yasalari kulanmak zorundadir.onun disinda zaten kimin kime inandigi kimseyi baglamaz.adam ile havva olayida kesinlikle bir hikayedir ,bu insaloglunun gecmisteki varolusla ilgili tezidir .artik uykudan uyanip gercekle yuzlesme zamanidir.tabiki ve tabiki bizi gelecege ulastiracak isik bilim isigidir..evrim vardir ve suan da devam ediyor.devamda edecek.uzayin baska yerindede oluyordur belkide………….sadece akillarda sonsuz bir evren…..peki onun sonunda ne var…..????????

 9. Bir anne ve baba mutfakta yemek yiyor. 2 yaşındaki çocukları salonda oynuyor.
  Sonra anne bir şey fark ediyor. Salondaki televizyonda çalmakta olan müzik kanalı değişiyor.
  Anne salona gelip bakıyor ki A kanalı yerine B kanalı açılmış ve kumanda çekyatın üzerinde.
  Şimdi anne baba aralarında konuşmaya başlasa bu kanalın nasıl değiştiği ile ilgili.
  Biri dese elektrik parazit yaptı ondandır. diğeri uydudan gelen bir frekansla olmuştur.
  Veya camdan biri girip o basıp kaçmıştır. Yada televizyon kendi kendine kanal değiştirmiştir vs.
  Çocuk televizyon kumandasını kullanmayı bilmiyor deyip onun basma ihtimalini tamamen yok sayarak hayali bir çok senaryo üretmek ne kadar doğru?
  Bir söz vardır aklın yolu birdir diye. Yani bir konuda en makul olanı en olası olanı en kolay olanı seçmek. Yani muhtemelen çocuk bilerek yada bilmeyerek kumandaya dokunup o değiştirmiştir demek gibi.
  Şimdi sadede gelelim, şu uçsuz bucaksız olmakla beraber bir çok sistemin iç içe ve denge içinde çalıştığı kainatı ve üzerinde çeşit çeşit çok gelişmiş canlıları barındıran dünyamızı ve evreni bir yaratıcı yarattı demek yerine akla mantığa oturtmanın çok zor olduğu faklı teoriler ile izah edilmesi yukarıdaki örnekte olduğu gibi cevapları çok uzakta aramaktır.
  Gözlerinizle bir insanı yada bir güneşi gördüğünüz şekilde bir yaratıcı göremiyor olmanız kainatın bir sahibi olma fikrini tamamen göz ardı etmenizi mi gerektiriyor.
  Bir yaratıcı tarafından yaratıldık demekle her soruya cevap buluyorken ve her şey bir anda anlam kazanırken ısrarla her şeyin kendiliğinden olduğunu savunmak bir akıl tutulmasıdır.
  Ben insanın bir yaratıcının varlığını sorgulamasını normal görüyorum.
  Ama tek kalemde yaratıcıyı silip atmak ve onun yerine hayali senaryolar ve zan üzerine kurulu teorileri bilim gibi göstererek varlığımızı açıklamayı ise af edersiniz bağnazlık veya ideolojik tutuculuk olarak görüyorum.
  Şu an varlığın ve canlılığın nedenleri üzerine atılan bir çok teori yada deliller içerisinde en makul olanı bir yaratıcı tarafından yaratılmış olmak görünüyorken yukarıdaki örnekte olduğu gibi bunu tamamen yok sayarak faklı senaryoları bilim ve tek varsayım olarak lanse etmek son derece yanlıştır.
  Bilim insanları da evreni sorgularken sadece kendiliğinden oldu yaklaşımı yerine, Tanrı mı yarattı yoksa kendi kendine mi oldu sorusunu beraber sorarak olgulara ve varsayımlara bakmalıdır.
  Ve önce en makul olanı seçerek teorilerini geliştirmeleri de doğru sonuçlara ulaşmanın en kestirme yoludur.

 10. sorumun cevabini bulamadim sorum=ilk once hangi canlilar olusmustur????????YARDİM lutfen

 11. Selamlar, öncelikle bilim-din ayrımını yapmamız gerekiyor. Her şey den önce, inanma meselesi zaten bilme ile ilgili değildir :) Zaten öyle olsa, bunun adına inanmak denilmezdi değil mi ? Dolayısıyla Allah’ın ne varlığı bilimsel olarak %100 gösterilebilir, ne de bilimsel bir takım bulgulara dayanarak “Yaratıcı yokmuş” denilebilir. Zaten Allah gösterilse, “imtihan sırrı” ortadan kalkar değil mi ? İnanma vicdanlarda olacak olan bir durumdur.
  “islam ülkeleri geri kalmış, o zaman islamiyet yanlış” şeklinde bir yorum yapmış Sinan kardeşimiz.Peki şöyle bir soru sorsam, Türkiyede 70 küsür milyon müslüman var, kaç tanesi Kuran-ı Kerim’in mealini 1 kerecik olsun okuyup bitirmiştir ?
  Ya da, Türkiyede demokrasi var değil mi, hukuk devletiyiz değil mi ? Ama inanılmaz haksızlıklar, hukuksuzluklar, adam kayırmalar, yolsuzluklar ve geri kalmışlık var. E o zaman demokrasi ve hukuk devleti olmak yanlıştır diyebilir miyiz ? Velhasıl sistem ne kadar mükemmel olursa olsun, onu yaşayan insanların seviyesi kadar yaşatılacaktır. (Bu noktada şöyle bir soru akla gelebilir, islam mükemmelse neden dünyada mükemmel şekilde yaşanamıyor ? Böyle bir şart yok ki ! :) Allah dinini indirmiş, artık bunu kimin ne kadar yaşadığı ya da yaşayacağı tamamen ama tamamen insanlara bağlı, insanla yaratıcısı arasında. Yine ikinci bir soru: çoğu insan müslüman değil, bunlara yazık değil mi ? Bunun da cevabı şu, elimizde 1000 tane tohum olduğunu varsayalım, bunları toprağa ektik ve sadece 10 tanesi büyüyüp ağaç oldu. Geri kalan 990 tane tohumum malvoldu kayboldu gitti der miyiz ? Demeyiz, çünkü o 10 ağaç, 10.000 lerce tohuma bedeldir. O tohumları toprağın altında sıkıştırarak imtihana tabi tutmasak, filizlenip ağaç olamazlar, işte insanlar da imtihana tabi tutuluyor nefsini yırtıp, ağaç olma yoluna girmeyen tohumlar içinse yapacak birşey var mı? )
  Bir de hangi müslüman bilim adamı bir katkı sağlamış diye sormuşsun, BBC nin yayınladığı şu belgeseli izlemeni tavsiye ederim : Science and Islam https://www.youtube.com/watch?v=qL41gX0fJng . Emin ol bu belgeselde çok az kişiden bahsediliyor. (Çünkü bu kişilerin katkıları belgelerle sabit) Bunların dışında Biruni’nin vikipedia daki ingilizce maddesini kesinlikle okumalısın. Kepler ve Descartes gibi Biruni’den 400-500 yıl sonra yaşamış insanların bile öngöremediği şeyleri öngördüğünü görebilirsin. Bir de işin şu tarafı var, sadece islami alimler değil, çin’den hindistan’dan eski yunana kadar bütün bir insanlığın oluşturduğu bilgi havuzu nun üzerine şu anki medeniyetimiz kuruldu. Her gelen bir öncekilerin binasına bir tuğla ekledi.

 12. Çok sevindim bunu

 13. peki tanri Nasil var oldu ?

 14. sonuç olarak kedi de bokunu örtmeyi biliyor insan da ölüleri gömmeyi
  kırlangıç çamurdan yuva yapmayı, yani son 1.5 milyon yılda sadece insanın kökenini bulmuş oluyoruz. ateist düşünce insanın kökenini maymuna bağlayarak tanrı kavramını çürüttüğüne inanarak rahatlamış görülüyor. tabiki bu kurama göre ileride insanlar evrimleşmeye devam edip bambaşka canlı türlerine dönüşecek insan yok olacak, bütün hayvanlar da evrimleşecek belki de maymun türlerinden veya karga evrimleşip insandan daha zeki bir canlıya dönüşecek, bilim kurgu filmi gibi salla gitsin,
  kainattaki bütün canlılar bulundukları ortamlara göre şekil ve özellik almışlar demekki, yani aynı ortamı paylaşan bir sürü değişik türde bitki hayvan böcek var nasıl oluyor da farklılaşıyorlar aynı ortamda aynı şartlara maruz kaldıkları halde?? her bitkinin tohumundaki formül her elementin atom ağırlığı atom yapısı farklı, insanların bile kan grupları parmak izleri farklı bütün bunlar doğal seçilim mi oluyor acaba, maymunlardan isanla uyuşan kan grubu var mı ?? bütün canlılar eşli olarak mı birlikte aynı zamanda mı evrimleşmişler yoksa kadın mı önce evrimleşmiş ?? 1-2 bin yıl süren buzul çağlarından sonra yeniden böylesi bir kısa sürede bu kadar canlının ortaya çıkıp evrimleşmesi bana çok garip geliyor, boş teorilere zaman öldürmeyelim, sonunda Allah bir kitap göndermiş ve herşeyi açıklamış, 1500 yıl önce bu kitapta yazılanları inkar edip maymuna köken bağlamaya çalışmak bence şeytani bir düşüncenin sonucu .. gerçek her zaman gerçektir. Kıyameti ve öldükten sonra hesaba çekilmeyi inkar denlere Kuran cevabını vermiş,, okumadan bilemezsiniz,, geriye dönüş yok öldükten sonra geri gelip yanıldığını kabul etmek için çok geç,, cehennemde yanarken şeytan da öyle diyecekmiş ,, Allahın varlığını şeytan bile kabul ediyor ancak iznsandan üstün olduğunu iddia ederek isyan ediyor, kabul edilmeyen bir varlığa isyan edilmez değil mi?? sonuçta Evrim teorisine şeytan bile inanmaz…..

 15. Sizce bir Tanrı olupta, onu arayan bir canlı türünün, kendini bilinçli olarak geliştirmesi mümkün değilmi?. Burda bilimsel gerçekler üzerine konuşuyoruz. Ama şunuda göz ardı etmememiz gerekirki; insanlar, tüm fizik kuarallarını, yasalarını, örf ve adetlerini, anlayabilme kapasitelerine göre ve yaşanmış tecrübelere göre yapmışlardır. Yani ”rüzgar esince yapraklar sallanır ” fizik kuralı belki başka bir gezegende, yaprakların 10 ton ağırlığında,yerçekiminin olmaması durumunda değil rüzgar fırtına kopsa yaprak oynamaz. veyahutta yerçekimi olsa ama yaprakların rüzgara karşı koyabilme kapasitesi olsa. Başka bir örnek , gün 24 saattir, ama dünyaya göre öyledir. marsa göre veya jüpitere göre değil. Birde şöyle bir durum vardır. çoğumuz belgesel izlemişizdir. Hayvanlar kendi gelecek nesilleri için gurup içerisindeki zayıf hayvanı, ya guruptan atarak onu ölüme terk ederler, yada direk kendileri öldürürler. Ama insanlarda, hisler gelişmiştir. Gelecek nesilleri düşünürler ama faklı yöntemler geliştirirler öldürmezler.
  Benim asıl dikkatimi çeken; hemen hemen tüm canlılık serüveninde, bütün canlılar yaşama iç güdüsü ile mücadele ederken, ayrıca gelecek nesillerin garantisini ve kalitesini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu bitkilerdede aynı hayvanlardada, insanlardada. Buda benim aklıma, Tüm canlıları kapsayan ortak bir bilinçi getiriyor. ve bu ortak bilinç gelecekte bir şey olmayı veyahut biryere ulaşmayı amaçlıyormuş gibi geliyor bana.

 16. Aynı makineden seri üretim çıkan mamüller genel itibariyle benzer olur.
  Peki bir evrimden (bana göre evrim=rastlantı)bahsediyorsak her insanın parmak izi farklı olması nasıl izah edilebilir?
  Kan grupları gibi 5 kategoride niye sınıflanmamışlar acaba?
  Veya en azından bir kaç insanın parmak izleri aynı olması gerekmez mi?
  Parmak izlerinin tamamen farklı olması bir akıllı bir bilinci düşündürmüyor mu?

  • Evrimin mantığı kavranamadığında bu gibi soruların arkası gelmiyor tabi. Karmaşık yapıların ortaya çıkma ihtimallerinin ne denli düşük olduğu vb gibi soruları kastediyorum. Önce önyargısız olarak evrimin nasıl işlediğini anlamaya çalışın. Şu nokta önemli dikkat edin; evrim bir piyango çekilişine benzer bir yol izlemez. Aksine hayatla uyumlu her gelişme , inşa edilenin yapı taşı olarak bir kazanım olarak kaydedilir.

 17. Fransız fizikçi Roger Penrose (Hawking ve Berkenstein’in bilimsel verilerine dayanarak) canlı oluşumunun matematiksel olarak olma ihtimalini hesapladı
  Ve rastlantısal olarak olma ihtimalinin 10 üzeri 10 üzeri 123 olduğunu açıkladı.
  Bilim de,sadece 10 üzeri 50 imkansız olarak tarif edilirken Roger Penrose’ın bulduğu rakam hayal edilemeyecek kadar büyük.

 18. Avrupadaki reform ve ronesans harekwtlerine, hümanizmin doğuşuna Osmanlı nın sebep olduğu tarihi bir gercektir.osmanli olmasaydı avrupa bugünkü durumda olmazdı. Buda bir gerçek.Dini tabiki sorgulayacagiz ama Darwin in evrimide bir gerçek. . İnsanın bugünkü insan olmasi tesadüfler ve evrim sayesinde

 19. bu bilgiler için sa olun teorim için çok yardımcı olacak

 20. Tartışmalar yerinde adabında olursa iyi olacak evrim, in ne ışıd ile nede siyasal bağlamda yeri yoktur.mademki tek tanrının kuluyuz neden husumetli yaşarız olayı bilimsellikten siyasete girersek çok farklılık çıkar islam,ıda yeryüzüne yayan bir insandır.herşeye o, kadirdir demekde yanlıştır bana göre!!! Tayyip beyde çokkkk yol yaptı ama peygamber yakıştırması yanlış. Madem her şey islamla bağdaşıyor yakıştırması altında Suriye, Mısır, Libya,ırak,vs’müslümansa neden binlerce insanın ölümünde payı var. Saygılar yazılarıma devam edicem usulünce tartışmak için

 21. Her şeyimiz farklı mı? :D
  Yeryüzündeki ilk ilkel tek hücreli canlıdan veya bahçedeki elma ağacından farkınız, sizin ve kainattaki bütün canlıların yaşam kodunu barındıran ortak 4 harfin (Harf derken bildiğiniz gibi baz moleküller: A-T-G-C bazları) farklı kombinasyon ve uzunlukta dizilişinde saklıdır.
  Şimdi sadece bu 4 harften oluşan 10.000 kelimelik bir cümle düşünün. Bu cümle tavuğun DNA’sı olsun.
  Bu cümlede sadece yüklemi başa alsanız veya ufak bir telaffuz hatası yapsanız çok farklı bir canlı türüne işaret edeceği kesin. En azından o tavuktan farklı bir canlı olacağı kesin :D
  Bir de şöyle düşünün, tabiat neden zaman zaman telaffuz hataları yapmış olmasın ki?
  Bence ne kadarını kanıtlayabildiğinizle değil, ne kadarını hayal edebildiğinizle ilgili.
  Saat geç olmuş, yatıyorum ben. Saygılar…

 22. İlk canlının oluşması için öncelikle, ilk hücreye gerek var. Bu hücrenin oluşumu için de proteinlere ihtiyaç var. Bir proteinin oluşması için de en az 20 çeşit temel aminoasitin mükemmel bir şekilde zincir oluşturması lazım. Bu zincirin içinde belki 100 tane aminoasit olması lazim. Şimdi bir tane proteinin kendiliğinden yada yıldırım vs etkisiyle oluşma ihtimali nedir ?

  Hadi diyelim bir tane protein denk geldi oluştu ya sonrası ? Hala elimizde bir hücre yok. Hücre oluşması için binlerce proteine ihtiyaç var. Yukarıdaki olayın binlerce kez mükemmel şekilde denk gelmesi lazım. Hadi denk geldi diyelim. Hücrenin diğer yapı taşları nasıl oluştu. Yağlar, karbonhidratlar vs. ? Fosfatı, şekeri, asiti, bazı, enzimi, proteini, karbonhidratı, yağı mükemmel bir şekilde birleşip nasıl kendiliğinden bir hücre oluşuyor ?

  Mitokondri, golgi cisimciği, ribozomu, lizozumu daha aklıma gelmeyen bilmem ne çeşit hepsi farklı ise yarayan ve hiçbiri sacma sapan olmayan, mükemmel hücre elemanları nasıl denk geldi de oluştu ?

  Hadi diyelim oluştu. Zaten buna nasıl inaniyorsanız anlamış değilim. Ee sonra bu tek hücreden nasıl çok hücreli bir canlı oluştu ? Bu tek hücre farklı farklı bölünerek bazıları saç, tırnak hücresi olurken, bazısı sinir ve kas hücresi oluştu ? Bunların hepsi de mükemmeldir.
  Hadi diyelim denk geldi de oldu. Çok hucreli mükemmel üreyen bir canlı var elimizde ? Peki bu canlı nasıl üreyecek ? Yanı oluşan canlimiz dişi ise bunun gibi evrimleşmiş mükemmel bir erkek canlı olması lazim. Hayda aynı şeylerin bu erkek canlı içinde aynı zaman diliminde ve aynı bölgede olması lazım. Dişi evrimleşti , erkek de dünyanın diğer tarafında evrimleşmiş olsa üreme olmaz yada dişinin evrimlesmesinden 100 sene sonra erkek evrimleşse yine ureme olmaz.

  Neyse elimizde hem dişi ve erkek iki canlı var diyelim. Bunlar oluştu. Peki bunlar neden çiftleşsin ?

  Uzun uzadıya konuşulur bu meseleler de zaman ayırmak istemiyorum. İnsanın kolayina gidiyor ” kendiliğinden oluştu ” demek. Aslında onu da anlamıyorum. Bunu diyen gerçekten inanıyor mu bu dediklerine. Neyse vesselam

 23. Evrim serüvenleri hep yuvarlak ve geçiştirmeli cümlelerle anlatılıyor. Mesela canlılık denizden karaya sıçradı ve ilk eklem bacaklılar oluştu, benzeri cümleler gibi.
  Mesela ne bir balık karada bir gün yaşar, ne bir örümcek bir gün denizin dibinde yaşayabilir. Ayrıca ya denizde ya karada yaşarsın. Denizde iken karayı karada iken denizi bilip bir evrimleşe hazırlğı da yapamazsın. Yani denizden karaya çıkmak çok ama çok büyük bir dert belkide imkansız. Aslında evrim teorisinin her aşaması milyonlarca soru işatetiyle dolu.

 24. kalıcı birşey yok değişmeyen tek şey değişim bu sınırsız mekanda bildiklerimiz bilmediklerimizdir helede insan türü bu değişim dönüşümlere ordan burdan duydukları ile sınır koyması olsa olsa hayalperestlik olur

 25. Su an bulunduğumuz cağ ile ilk medeniyetlerin oluştuğu dönem arasında benzerlik var mi? Gokyuzunu,yıldızları araştırmışlar devamlı astrolojiye merak duymuslar…. neden? Ve ayrıca yapilan arkeoloji calismalari bizlere sunmustur ki tapinaklarini ,ibadet yerlerini …. Neden on iki dikilitas yapmislar ibadet icin ve cografi bakimdan ele alindiginda topraklarimiz icinde yasamis bu ilk topluluk neden? Şira yıldızı hakkında neler biliyoruz…. ama o ilk topluluk biliyordu yildiz sistemini….ve misirlilar ….neden pramitleri belli bir sisteme gore insa etmisler.. neden degisik hayvan figurlerini kullanmislar…. çok sorgularız merak edersek nerden geldiğimizi…..öncelikle adem havva masalıyla yetişen belli kesim olduğundan sandık ki sadece islamiyet zamanı bir yaradan vardı.Halbuki islamiyetten önce medeniyetler yok muydu? Vardı. Onlarda inanıyorlardı .toplu ayinler yapıyorlardı. İnanç sistemi içinde öncelikle insanoğlu. Aslında bir düşünün hic bir şeye inanmadiginizi o zaman duygularınız bencillesir…. çeşitli din kitaplarını araştırdım ve sonuç olarak sevgi , iyilik , doğruluk , birlik beraberlik , yararlı islerle uğraş bu doğrultuda ruhunu arındır…. yeryüzünde dinleri insanlar ortaya çıkarmışlar ve okumayan yada okuduğunu anlamayanlar da digerleri tarafından yüzyıllardır kullanılmakta…..halbuki aklımız var değil mi …. aslında insanin içinde inancı…içimizdeki o muhteşem enerji sayesinde başımıza gelenler… olumlu dusunceler icindeysek butun kapilar acilir……bizler bu evrenin parcasiyiz ve cok buyuk bir guc sayesinde buradayiz….. bir yerlerde okumuştum: şira yıldızı herşeyin başlatılmasına sebep ……. ve klonalarak bu dünyayı baslatanlar öldükten sonra ışığı görürlermiş……ve yaratılma amaçları de ayni din kitaplarındaki ortak olgular üzerine…..ve illimunati sembolleri acaba ilk medeniyetlerin devamını ima ediyor????….. ve onların amaçları da tek bir dünya devleti kurmak. Yeryüzünde bir milyar insan kalıncaya kadar çeşitli ölümler olması adına dünyayı içten içe sömureceklermis… demek ki dava hep ayni ….melek ve şeytan….. halbuki sadece insaniz sadece……

 26. Gelecekteki evrimi bilemem ama şimdiye kadar bilinen evrimin sanki insanın var olacağını önceden bilirmiş (hesaplar) gibi dinozorların soyu tükenmesinden sonra insanı sahneye çıkarması çok garip. acaba evrimin; dünyaya çarpan gök taşının, dinozorların neslini tükenmesinde bir etkisi var mı?

  Bir de evrim hep hayatta kalma güdüsünden besleniyor ise, bahsettiğim gök taşından sonra neden daha güçlü, daha heybetli dinozorlar var olmadı? meraklar içindeyim. yoksa bahsedilen bu evrim “ben dinozorları beğenmedim daha zarif, kendini aklıyla yöneten bişeye dönüşeyim” mi dedi.

 27. Dünyayı oluşturan TOZ BULUTLARI nereden gelmiş, Nasıl, neden oluşmuş anlıyamadım.

 28. Neredeyse 35 senedir araştırma içinde; ilk olarak dini kitapları defalarca okudum (Türkçe halini). Sonra vaybe! dedim. Çocuk yaşta bile derin boşluklar hissettim o kitaplarda. Sonra daha da genişledi bu boşluklar. Bir yaratıcının olduğuna eminim ama bu yaratıcı o kitaplarda yazan değil gibi geliyor bana. Bir yaratıcıyı aramak! neden bu konu bu kadar önemli?. Bu yapıdan geliyor galiba ama insanların anlam veremedikleri tüm konular Tanrı ile kolayca çözülmüş. Bu acizlik kullanılarak Para , Makam vs. vs. .. En çok sevdiğim şeylerden biri ilüzyonistlerin numarayı nasıl yaptıklarını bulmaya çalışmak. Bir ilüzyonda Hilenin yapıldığı anı kaçırırsanız artık dönüş yok. Gerçekten adam ikiye bölünür, havada uçar, kulağınızın arkasından yumurta çıkar .. vs. vs. Bu anı yakalarsanız. Bu gösteri size bi anlam ifade etmez. Kimsenin inancını sorgulamak gibi bir niyetim yok ama Toplumsal davranışın içerinde sizde sorgusuz sualsiz davranmayın. Kimseye inanmayın açın Mitolojileri okuyun geçmişteki inançları okuyun. O zaman ilüzyondaki numara hemen ortaya çıkıyor.
  Dinler kopyalama diyenlere hemen tepki veriliyor ama okuduğunuzda bunu hemen görüyorsunuz. Mısır mitolojisini alıp ufak tefek (daha geniş kelimeler kullanarak) ilavelerle oldu bitti. Eğer siz Mısırlıların Gece/Gündüzün nasıl olduğuna, eski inançları bilirseniz. Ve orada bahsedilen gemileri görürseniz. O zaman şunu yakalarsınız El-fulke (El-fulki) .. yaradanların en güzeli .. vs. vs. Neyse ;
  Tüm semavi dinler Dinazor ? deyince dinazorun altında ezilir bence. Bu konuya verilen cevapların bence en güzeli “Tanrı antrenman yaptı.”. Sizce dinazorlar neden yaratıldı. Petrol içinmi? Haa vardır bir nedeni bizim aklımız yetmez. 1900′lü yıllarda yağmurun yağıp yağmayacağınıda Allah bilir diyorduk ama şimdi Meteroloji biliyor. Çocuk kız mı / erkek mi Allah bilir. Ama şimdi çocuğun cinsiyetini bile tercih edebiliyorsunuz. Diyanet Caiz Değil diyor. Kilise o da Tanrının diğeri de Tarnırını diyor. Sakız misali. evir çevir patlat..
  Evrime inanmayanlar son 50 yılda Ülkemizde ki gençlere bir baksın Hemen hemen hepsi 2 Metre boylarında. Ha neymiş iyi besleniyorlar. Evet iyi beslenmede bir evrim ; tıpkı atalarımız gibi .. Beynin evrimi. Neden kuşaklar arası çatışma oluyor ? Düşünmek lazım.
  Çooook uzattık. Yaradılış din falan .. bunları geçmeden 1 Gram DNA ‘nızın içine kaç tane Din kitabı yazılabilececeğini ben hesaplayamıyorum ama . 1.5 Terra Byte bilgi yazılabiliyormuş. Derinizden düşen küçücük bir parçacığa Gelmiş geçmiş bütün din kitaplarını (Renkli Resimli Off-Set kalitede) koymayan ama onu yaradan bir Tanrı ?. Sizin kontrolünüzde olmayan bir yerinize otomatik (Kibele) Kıbleyi bulan ve tüm sureleri , tüm ibadetler neden yazılmamış. Anadan babadan Gen’ler çocuğa aktarılıyor. Madem din bu kadar önemli neden çocuğa babadan-anadan aktarılmamış. İşte ilüzyondaki hile burada yakalanabilir.
  ——————————————
  Ben; size mantıksız gelebilir ama Evreni Dünya’nın içerisinde yakalayabiliyorum. Ağaçlar / çiçekler vs. tohumlarını sağa sola saçıp yayılıyorlar. Bende Kuyruklu yıldızlardaki maddeleri (Amino asitleri falan) tohumlara benzetiyorum. Uygun olan toprağa düştüğünde büyüyen ağaç tohumu gibi uygun olan Gezegene düştüğünde hayatı başlatabilir. Haaa amino asitleri kim yarattı derseniz? Zaten Din kitaplarını inkar ediyorsunuz.. (Ol deyince olmamış .. )

 29. Theia gezegeninden gelen demir çekirdeğe ilk dönüş emrini ALLAH’ın verdiğini Fussilet suresi-11.Ayet yazar.Böylece atmosferi koruyan göğün 7.katı oluşur.(Manyetosfer.)www.isikdamlalari.com

 30. Dünyayı oluşturan TOZ BULUTLARI nereden gelmiş, Nasıl, neden oluşmuş anlıyamadım. İlk canlılar hangi bakteriden ve nasıl oluşmuş? Saygılarımla.

 31. Kısıtlamasız paylaşımcı beraberliğe dönüşen kadınla erkeğin tensel -görsel manyetik etkileşim karşılaşması bir tasarım olmadığına göre tesadüfleri ret etmek yerine merkezi irade arayışında ısrar etmek niye ?2-Tanrı fikri ;insan zekasının var olanın var oluş sebebi hakkında ki kavrama acizliğinin kibridir. Yılmaz Ozan

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>