Pozitivizm

August Comte

Pozitivizmi sistemleştiren ve onun piri olan sosyoloji biliminin de kurucusu A. Comte’dir.Pozitivizm formülasyonu İngiliz felsefeci Hume,Alman filozof Kant ve Fransız ütopik sosyalist-sosyolog Saint-Simon’un anlayışları temelinde Comte tarafından 19.yy ilk yarısında biçimlenmeye başlamıştır.

Comte pozitif felsefesinin oluşmasında Avrupa’nın ,özellikle de Fransız toplumunun içinde bulunduğu kaos durumun önemli bir rol oynadığı gerçeği yadsınamaz.Kaos ortamının oluşumu da temelde toplumda eğemen olmaya çalışan fikirler sistemi eksenidir.Bu konuda Comte pozitif felsefe derslerinde şöyle demektedir.

“Hepiniz biliyorsunuz ki bütün toplumların içinde bulundukları siyasi ve ahlaki bunalım,son çözümlemede fikir anarşisinden,zekalarda hüküm süren farklılaşmadan doğuyor,en köklü fikirlerde söz konusu bu farklılaşma”

Comte’ye göre toplumlardaki kaos durumuna yol açan,birbiriyle bağdaşmayan üç felsefenin beraberce kullanılmasından kaynaklanmaktadır.Bu üç felsefe:teolojik,metafizik ve pozitif felsefelerdir.Teolojik,metafizik veya pozitif felsefelerden herhangi birisi dünya çapında bir üstünlük kazansa o zaman toplum belli bir sosyal düzene kavuşur.Comte’a göre toplumu düzene kavuşturacak felsefe hiç kuşkusuz pozitif felsefedir..

Comte’ye göre insan düşüncesi tarih boyunca üç aşamadan geçmiştir.
1.Teolojik devre
2.Metafizik devre
3.Pozitif devre

Teolojik aşama,tarihin başında 1300’lü yıllara kadar uzanır.İnsan zekası bu dönemde araştırmasını varlıkların özüne,olayların ilk ve son nedenlerine,tek kelime ile mutlak bilgiye yöneltmiştir.İnsanlar olayları yaratanın bir veya bir çok doğa üstü etkenin doğrudan ve aralıksız müdahalesi olduğunu zannederler.Özde bu aşamadaki temel düşünce tüm olayların doğa üstü güçler (süpernatural causation) tarafından yönetildiğine dair inançtır.Comte’ye göre teolojik düşünce aşaması askeri ve monarşik organizasyonların ortaya çıkamsını sağlar.İnsanlar askeri organizasyonlar içinde yaşamlarını sürdürürler.Tanrı,kralların kralıdır.Teolojik aşamada egemen olanlar asker ve din adamlarıdır.

Teolojik aşama,

a.Fetiştik dönem:Tüm varlıklar(nesneler) canlıdır
b.Çok tanrılı dönem:Çok fazla tanrı tereddüt ve huzursuzluk yaratır.Bu yolun sonunda tek tanrıya ulaşılır
c.Tek tanrılı dönem olarak üçe ayrılır.

Metafizik aşama:1300 ile 1800 yılları arasında hakim olan düşünce tarzıdır.Doğa üstü güçler yerlerini soyut güçlere bırakmışlardır.Metafizik aşama bir geçiş aşaması olarak görülmelidir.

Pozitif Aşama:Toplum 1800’lü yıllarda bilimin egemen olduğu pozitif aşamaya ulaşmıştır.Pozitif aşamada insanlar teolojik ve metafizik aşamalardan farklı olarak doğal olayları açıklamak için tanrı fikri ya da niteliği belli olmayan soyut güçleri araştırmak yerine daha somut öğelere yönelmişlerdir.Bu aşamada insan zekası,mutlakı bulmanın ne kadar zor olduğunu anlamıştır ve evrenin nereden gelip nereye gittiğini,olayların nedenini aramaktan vazgeçmiştir.Bu aşamada insanlar muhakeme ve gözlemler yolu ile gerçek yasalarını yani devamlılık ve benzerlik ilişkilerini bulmaya çalışmışlardır.Pozitif aşamadaki pozitif bilimin konusunu somut/gözlemlenebilir olgular oluşturmaktadır. Pozitif bilimin amacı olgular arasındaki ilişkilerden hareketle genel yasalara,yasa benzeri önermelere ulaşmaktır.

Pozitivizmin ilkeleri:

1.Pozitivizm sadece gözlenen olgular ve bu olgular arasındaki ilişkiler ile ilgilenebileceğimizi iddia eder.Olguların altta yatan yapısı-ilk nedeni yahut özü hakkında bilgimizin olamayacağını söyler.İnsanın iç dünyası ,tutkuları gözlenebilir olgular değildir.Gözlenen ve gözlemlenen aynı şey(zihin) olduğunda doğru bir gözlem yapılamaz.O yüzden Comte iç gözleme dayanan psikolojiyi de metafizik gibi bilimsel olmamakla suçlar.Pozitivizme göre herhangi bir düşünce gözlem yolu ile doğrulanamaz ise söz konusu olan düşünce veya inanç öznel bir değer yargısından ibarettir ve/veya ideolojiktir.
2.Eğer bir düşünce veya düşünce sistemi belirli bir bağlamı aşamıyorsa,evrensel olguları yansıtmıyorsa,tek taraflı olduğu için ve/veya tümel değil tikel olduğu için yine öznel bir nitelik taşır.
3.Pozitivizm gözlem ve kuram arasındaki bağlantının önemini ortaya koyar.Olayları birbirine bağlamak. için teoriye ihtiyaç vardır. Kuram gözlemlenmiş olgulara dayanır.Aynı zamanda olgular kuramların yol göstericiliği olmaksızın gözlemlenemez.Comte ,olguların düzensiz biçimde gözlemlenmesine karşı çıkar.Salt veri stoklamak “dağınık ve sonuçsuz” bir uğraştır.Toplanan veriler her şeyden önce belirli kurallar çerçevesinde betimlenerek düzenlenmelidir.Varsayım pozitivizmde önemli bir role sahiptir.Varsayım önce kurulmalı sonra gerçekliği test edilmelidir.

4.Pozitivizm ampirizm varsayımına dayanır.Bilgi dış dünya çıkışlıdır yani dış dünyayı temsil eder.Bu bakımdan bilim pozitivizmim bilgi edinme yoludur.Bilim hayale değil gözleme dayanır.Buradaki amaç görünüşün altında yer olan gerçekliği yoksaymak değil ama kurgusal olanı,metafizik veya teolojik olarak varsayılmış olanı dışlamak amacıyla hareket etmektedir.Bu bağlamda teolojik ve metafizikten farklı olarak ,pozitivizm ilk bilinmeyene,ilk ve son nedenlere ilişkin yorumları yadsımaktadır.Duyularla yapılan deneylerden ve gözlemlerden başka yerde realiteyi araştırmak olanaksızdır.Duyular ile kontrol edilen bilginin ötesinde kesin bilgilerin bulunmadığı kabul edilir.
5.Dış dünyaya ait düzenli ilişkiler bütünü yasalar ile ifade edildiğinde artık sonraki olguların nasıl gerçekleşeceği konusunda bir kestirime sahip olabiliriz.Böylece,öngörü(predictive) sayesinde dünyaya müdahale edebiliriz.

Print Friendly
Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>