Modernizm

modernizm

Modernlik nedir?

Modernlik eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile bağlantılı olarak tanımlansa da terim genellikle Rönesans ile birlikte ortaya çıkan siyaset, ahlak, din ve sanat alanlarında birbiri ile “tutarlı” “bütünsellik arz eden” etkinlikleri ve dünya görüşünü anlatır.

Oldukça etkili olan Alman toplumbilim kuramının bakış açısından modernlik ilerici ekonomik ve yönetsel ussallaştırmayı ve toplumsal dünyanın ayrımlaştırılmasını bildirir.

Ayrımlaştırılma ile anlatılmak istenen “olgunun” ,“değerden” ;””ahlaksal alanın”, “kuramsal alandan” ayrı tutulmasıdır.

Weber,Tönnies ve Simmel’e göre bunlar modern kapitalist devletlerde ortaya çıkan süreçlerdir. Kısacası,modernlik Batı’da on sekizinci yüzyıl civarında ortaya çıkan,o zamanlardan bu yana da toplumsal,ekonomik ve siyasal dizgeler demetine gönderme yapan şemsiye bir terim olarak alınabilir.

Modernizm nedir?

Modernizm,yüzyılın dönümünde ortaya çıkmış,yakın zamana gelinene dek çeşitli sanat dallarına hakim olmuş sanatsal hareketle birlikte anılan özel bir kültürel ve estetik biçemler dizisiyle ilintilidir.

Modernizm, klasisizme karşı bilinçli olarak gelişmiş,deneyimin ve yüzeydeki görünüşün ardındaki gizli doğruyu bulma amacının üzerine önemle eğilmiştir.Şimdi adlarını sıralayacağım kişiler çoğunlukla modern diye sınıflandırılırlar:edebiyatta Joyce, Yeats, Proust,Kafka; şiirde Eliot ve Pound, tiyatroda Strindberg ve Pirandello; resimde Cezanne, Picasso, Matisse ile Dışavurumcu, Füturist, Dadacı ve Gerçeküstücü hareketler, müzikde Schoenberg ve Berg

    Modernizmin temel özellikleri kısaca şu biçimde özetlenebilir:

  • estetik bir özbilinç ve düşünümsellik;
  • eş zamanlılık ile kurgu lehine anlatı yapısının reddi;
  • gerçekliğin paradoksal,belirsiz ve kesin olmayan açık uçlu doğasının araştırılması;
  • bütünlüklü kişilik tasarımının,Freudçu yarık özne (bölünmüş kişilik)üzerindeki vurgu lehine reddedilmesi.

Modernizmi anlamaya çabalarken karşılaşılan sorunlardan biri de yukarıda sıraladığımız özelliklerden bir çoğunun postmodernizm tanımlarında da karşımıza çıkıyor olmasıdır. Modernizmi tanımlarken karşılaşılan bir başka sorun ise “on dokuzuncu yüzyıl” içerisinde ne kadar geriye gitmek gerekir?” sorusudur.

Modernleşme nedir?

Bu terim çoğunlukla sanayileşmede temellendirilmiş toplumsal gelişim aşamalarına gönderme yapmak amacı ile kullanılır.Modernleşme genişleyen kapitalist dünya pazarının sürüklediği bilimsel keşifler ile teknolojik yeniliklerin, sanayideki ilerlemelerin, nüfus hareketlerinin, kentleşmenin, ulus devletin ve kitlesel siyasal hareketlerin oluşumuyla birlikte ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimlerin çeşitliliğinin birliğidir.

Print Friendly
Bunlarda ilginizi çekebilir:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>